ITCITY CORPORATE

โครงสร้างการถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถืิอหุ้นครั้งล่าสุด) รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ประกอบด้วย :


รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559
จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)   111,666,601 31.960
2 นายวีรพัฒน์  พูนศักดิ์อุดมสิน     19,838,881   5.678
3 นายสุรินทร์   บรรยงพงศ์เลิศ     17,490,900   5.006
4 นางสาวพัชรา  เกียรตินันทวิมล     15,520,794   4.442
5 นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์     15,207,500   4.352
6 ทพ. ธนธร  ทั่งทอง      6,150,000   1.760
7 นายสุชาติ  พานิชภักดี      6,043,847   1.730
8 นายแพทย์วิชรัตน์  ชวาลอัมพร      4,504,999   1.289
9 นายฉัตรชัย  ส่องแสงเจริญ      4,370,600   1.251
10 นางสุรางค์รัตน์   ประยูรหงษ์      4,296,200   1.230
  ผู้ถือหุ้นรายอื่น    144,308,537 41.302
  รวม   349,398,859 100.00