ITCITY CORPORATE

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ในปี 2558 และปี 2559  ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559
1  นายกมล จันทิมา 1,007,312 1,007,312
2  นายเธียรชัย ศรีวิจิตร 2,737,290 2,737,290
3  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 803,000 803,000
4  นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 1,812,354 1,812,354
5  นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 958,268 958,268
6  นายสุจินต์ จิตรยรรยง 1,510,040 1,510,040
7  นายนรวัฒน์ สุวรรณ - -
8 นายวิชิต ญาณอมร -
9  เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 100,000 100,000
10  นายดำเนิน แก้วทวี - -
11  นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา 1,266,978 1,266,978
12  นายบุญเจิด  หาญวิชิตชัย - -
13  นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ 639,440 639,440
14  นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ - -
15  นางพันทิพา ถิรกนกวิไล - -
16  นางวนิดา แสงแก้ว - -
17  นางสาววารุณี มณีนวล - -