ITCITY CORPORATE

คณะกรรมการบริษัท

 นายกมล จันทิมา


ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ

 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

   
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 

นายนรวัฒน์ สุวรรณ


กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 
เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายดำเนิน แก้วทวี


กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน