“ช้อปช่วยชาติ 2560” อะไร? ยังไง? อ่านเลย ง่าย ๆ เข้าใจไม่ยาก !!

ดูเลย.. “ช้อปช่วยชาติ 2560” อธิบายง่าย ๆ เข้าใจไม่ยาก !!
ซื้ออะไรลดหย่อนภาษี ..ได้
ซื้ออะไรลดหย่อนภาษี ..ไม่ได้
แต่ที่แน่ ๆ ทุกท่านที่ซื้อสินค้าที่ “ไอที ซิตี้” นำใบกำกับภาษีมาลดหย่อนภาษี ได้ !!
เพราะ “ไอที ซิตี้” เป็นร้านจำหน่ายสินค้าไอที ที่จดทะเบียนเสียภาษีถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ

   เริ่มแล้ว กับมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ 2560”
ให้ผู้มีรายได้ในเกณฑ์ (เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) สามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี 2560 ได้ตามจริง
แต่ไม่เกิน 15,000 บาทของยอดซื้อ
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560 รวม 23 วัน

เรามาดูรายละเอียดแบบเข้าใจง่าย ๆ กันเลยว่า
อะไร ?  ยังไง ? “ช้อปช่วยชาติ 2560”

มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ?
- ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา ไม่เป็นรูปแบบบริษัทหรือกลุ่มบุคคล
- ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2561
- ต้อเป็นสินค้าและบริการที่ซื้อระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
- ต้องเป็นสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก)
- สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษี Vat 7%
- สินค้าหรือบริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม หักลดหย่อนไม่ได้
- ลดหย่อนตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว)
- ต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ

ลดหย่อนภาษีแล้วจะได้เงินคืนกันเท่าไหร่ ?

ต้องนำไปคำนวณตามขั้นภาษี ที่ท่านเสียอยู่ ซึ่งอัตราภาษีแบ่งเป็นขั้นตามรายได้สุทธิดังนี้

สรุปได้ว่า


1.ผู้มีเงินได้จะได้รับภาษีคืนเท่าไร ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของตัวเอง
เช่น 1.1 ผู้มีฐานภาษี 35% ซื้อสินค้า 15,000 บาท
เมื่อนำไปคำนวณตอนยื่นแบบภาษีจะได้ภาษีคืน 5,250 บาท
เท่ากับซื้อสินค้าแบบมีส่วนลด 35% ** ซึ่งเป็นอัตราคืนภาษีสูงสุดของนโยบายนี้

1.2 ผู้ที่มีฐานภาษี 5% ซื้อสินค้า 15,000 บาท จะได้ภาษีคืน 750 บาท
เท่ากับได้ส่วนลดจากการซื้อสินค้า 5%

ยิ่งคนที่มีฐานภาษีสูง ๆ จะได้ประโยชน์จากมาตรการช้อปช่วยชาติคุ้มค่ามาก
ก่อนจะซื้อสินค้าหรือบริการอย่าลืมคำนวณภาษีของตัวเองดูก่อนว่า ปี 2560 เรามีรายได้
เท่าไหร่ต่อปี เสียภาษีต่อปีเท่าไหร่และหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้วได้เท่าไร
หลักฐานที่ต้องเตรียมในการขอลดหย่อนภาษี “ช้อปช่วยชาติ 2560”

สำคัญเลยคือ “ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป” ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร จากร้านที่ซื้อสินค้าและบริการ
โดยผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องมีการระบุข้อความดังนี้

1. คำว่า "ใบกำกับภาษี" ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของร้านค้า
3. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษี = เลขประจำตัวบัตรประชาชน)
4. หมายเลขของใบกำกับภาษี และหมายเลขลำดับของเล่ม (ถ้ามี)
5. ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ
6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการ โดยให้แยกออกจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการอย่างชัดแจ้ง
7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด (ถ้ามี) เช่น คำว่า เอกสารออกเป็นชุด สำเนาใบกำกับภาษี ฯลฯ

วิธีขอใบกำกับภาษีก็ไม่ยาก แค่ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมใบเสร็จรับเงินให้ผู้ขายสินค้าเท่านั้น
ทั้งนี้ใบกำกับภาษีต้องมีชื่อผู้ซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการเพียงคนเดียว ไม่สามารถนำใบกำกับภาษีที่มีผู้ซื้อสินค้าหลายคนมาหักลดหย่อนได้

ช้อปช่วยชาติ 2560 ต้องซื้อที่ไหน ?

1.ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียน VAT และออกใบกำกับภาษีให้ได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งร้าน ไอที ซิตี้ ก็อยู่ในกลุ่มที่ขอลดหย่อนภาษีได้
2.ร้านค้าทั่วไปต้องถามก่อนว่า ได้จดทะเบียน VAT ไว้หรือไม่ ?  สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้ไหม ?  หากออกได้ ก็ลดหย่อนภาษีได้

ซื้ออะไรบ้าง ที่นำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ ?

ต้องเป็นสินค้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
- อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารและโรงแรม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) โดยร้านอาหารนั้นต้องจดทะเบียน VAT
- ยารักษาโรค อาหารเสริม
ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)
- ซื้อบัตรเพื่อแลกรับบริการ และนำบัตรไปใช้บริการในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
- ค่าซ่อมรถ โดยต้องรับบริการและแล้วเสร็จในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
- อุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ เปลี่ยนยาง
- ค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่มีการจดทะเบียน VAT โดยต้องเป็นเที่ยวบินในประเทศ ซื้อและบินในช่วงวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
     ฯลฯ

สินค้าประเภทไหนที่ไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ ?

เป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อยกเว้น เช่น
- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์
- ยาสูบ บุหรี่
- น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
- ค่าตั๋วเครื่องบินของสายการบินที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT หรือเป็นเที่ยวบินต่างประเทศ
- ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
- ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
- ค่าทำศัลยกรรม
- ทองคำแท่ง
- ค่าสมาชิกฟิตเนสรายปี
- ผัก ผลไม้สดที่ยังไม่ได้แปรรูป
- เนื้อหมู ไก่ ปลา
- หนังสือ นิตยสาร ตำราเรียน
- สินค้า Duty free (ยกเว้นซื้อสินค้าที่เสีย VAT ในร้าน Duty Free สามารถนำมาใช้ได้)
- ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ประกันอุบัติเหตุ
- บัตรของขวัญ (Gift Voucher) เพราะไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ค่าบริการนำเที่ยวในประเทศ ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์เที่ยวในประเทศ
- ค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์เที่ยวต่างประเทศ
- ค่าที่พักโรงแรมในประเทศ
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศ
- สินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ฯลฯ

ซื้อสินค้าที่มีราคาเกิน 15,000 บาทได้หรือไม่ ?
ได้ แต่จะนำมาหักลดหย่อนภาษีได้เพียง 15,000 บาทเท่านั้น

ใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าได้หรือไม่ ?
ได้ โดยต้องออกใบกำกับภาษีระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560เท่านั้น

ซื้อเงินผ่อนได้หรือไม่ ?
ได้ หากร้านค้าออกใบกำกับภาษีให้ตามเงื่อนไข

ซื้อของออนไลน์ได้หรือไม่ ?
ได้ หากซื้อจากร้านค้าที่สามารถออกใบกำกับภาษีได้ โดยต้องซื้อระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560

รวมใบกำกับภาษีได้ไหม ?
ได้ แต่รวมได้ไม่เกิน 15,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : กรมสรรพากร

ข้อมูลจาก : www.kapook.com

Last modified on Monday, 04 December 2017 07:52
(0 votes)

Leave a comment