วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ สินค้าประเภทไอที สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น

พันธกิจ

  1. เราจะมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน ลูกค้าเและสังคม
  2. เราจะดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งทางด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
  3. เราจะทำงานร่วมกันเป็นทีมโดยทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน
  4. เราจะให้ความสำคัญและจะพัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพในการทำงานและมีความรับผิดชอบ
  5. เราจะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด
  6. เราจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง เลขที่ 555 ชั้น B1, B2,5
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 0-26565030