รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 18 เมษายน 2565
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
อัตราส่วน
1. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
111,666,601
30.477
2. นายพิชัย นีรนาทโกมล
74,500,000
20.333
3. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
19,823,881
5.410
4.  นางจารุณี  ชินวงศ์วรกุล
18,049,000
4.926
5. นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์
13,179,601
3.597
6. นายชวลิต วิสราญกุล
9,074,100
2.477
7. นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ
5,508,200
1.503
8. นายชวลิต  จรัสโชติพินิต
5,000,000
1.365
9.  นายชาย  มโนภาส
4,280,000
1.168
10. นายสุระ  คณิตทวีกุล
3,927,500
1.072
265,008,883
72.328
ผู้ถือหุ้นรายอื่น
101,389,976
27.672
รวม
366,398,859
100.00
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง เลขที่ 555 ชั้น B1, B2,5
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 0-26565030