บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่
ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง
เลขที่ 555 ชั้น B1, B2,5ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 0-26565030
บริษัท ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช็อปปิ้ง เลขที่ 555 ชั้น B1, B2,5
ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร: 0-26565030